Stupnice

CEFR nebo CEF („Common European Framework of Reference for Languages“ - vypracovaný radou Evropy) zavádí jednotný systém hodnocení stupně znalosti cizího jazyka pro všechny hlavní evropské jazyky. Na tomto systému je pak založena struktura jazykových zkoušek a jejich klasifikace.

Znalost cizího jazyka je zde klasifikována v šesti hlavních úrovních (A1 – C2). Detailní popis jednotlivých úrovní naleznete na webových stránkách European Language Portfolio. Kompletní text CEFR pak naleznete na stránkách Rady Evropy.

zkušený uživatel jazyka C2 Snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojù, rekonstruovat argumenty a vysvětlení a souvisle je prezentovat. Umí se vyjadřovat spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích.
C1 Rozumí širokému okruhu nároèných delších textù a dokáže rozpoznat skrytý význam. Umí se vyjadřovat plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazù. Dokáže používat jazyk pružně a účinně pro společenské, studijní a pracovní účely. Umí vytvořit jasný, dobře členitý podrobný text o složitých tématech, prokázat uvědomělé užití zásad stavby textu, spojovacích výrazù a prostředků vyjadřujících vazby v textu.
samostatný uživatel jazyka B2 Rozumí hlavním myšlenkám složitých textù jak s konkrétními, tak abstraktními námìty, vèetnì odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže se dorozumìt tak plynule a spontánnì, že mùže uspokojivì vést bìžný dialog s rodilými mluvèími bez vìtšího úsilí na obou stranách. Umí sestavit jasný podrobný text o širokém okruhu témat, vysvìtlit stanovisko k aktuálním problémùm a uvést výhody a nevýhody rùzných možností.
B1 V hlavních rysech rozumí informacím o důvěrně známých věcech, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase apod., pokud jsou vyjádřeny zřetelným standardním zpùsobem. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování na území, kde se daným jazykem hovoří. Umí vytvořit jednoduchý souvislý text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdùvodnit a vysvětlit své názory a plány.
uživatel základů jazyka A2 Rozumí vítácím a často užívaným výrazùm týkajícím se každodenního života (například základní osobní údaje a informace o rodině, nakupování, místo, kde žije, zaměstnání). Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích, které vyžadují jednoduchou, přímou výměnu informací o důvěrně známých, často se opakujících záležitostech. Jednoduchým zpùsobem umí popsat své vzdělání, své nejbližší okolí a věci týkající se bezprostoštředních potřeb.
A1 Rozumí často užívaným každodenním výrazùm a základním frázím umožňujícím mu uspokojovat základní životní potřeby a umí takové výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a jiné, umí se ptát na osobní údaje, jako například kde nìkdo žije, koho zná a co vlastní, a umí na podobné otázky odpovídat. Dokáže se jednoduše domluvit, pokud člověk, se kterým mluví, hovoří pomalu a zřetelně a je ochoten mu pomoci.

 

 
 

© 2008 Vista Welcome | Mapa webu