Business - angličtina

 1. Buyers & Sellers

Cíle výuky :

 • naučit se, jak získat informace o vybraném zboží; specifikovat objednávku zboží u obchodního partnera;
 • umět zvládnout jednání s obchodním partnerem: o cenách, objemu, o zpoždění dodávky a dalších specifických požadavcích;
 • zvládnout dokumentární transakce (dokumentární akreditiv, atd.) při pohybu zboží;
 • provést audit k výběru dodavatele zboží; diskutovat o množstevních slevách, atd.

Organizace výuky, hodinová dotace:

 • kurz s modulární výstavbou, cyklický workshop nebo crash kurz
 • 8 – 40 vyučovacích hodin

 

2. The Negotiating Game in English

Cíle výuky :

 • Seznámit studenty s určitou slovní zásobou a standardními slovními obraty, používanými při jednání a vyjednávání. Tyto obraty procvičit a zafixovat.
 • Představit a procvičit základní jazykové struktury, používané při jednání a vyjednávání.
 • Naučit studenty odstínit různé stupně formálnosti jazyka a používat širokou škálu zdvořilých nuancí při vyjádření případného souhlasu / nesouhlasu.

Organizace výuky, hodinová dotace:

 • kurz s modulární výstavbou, cyklický workshop nebo crash kurz
 • 16 – 40 vyučovacích hodin;

 

3. Delivering Presentations in English

Cíle výuky :

 • Seznámit studenty s určitou slovní zásobou a standardními slovními obraty, používanými při prezentaci. Tyto obraty procvičit a zafixovat.
 • Představit a procvičit základní jazykové struktury, používané při prezentaci, včetně práce s hlasem a využívání melodie a intonace.
 • Naučit studenty odstínit různé stupně formálnosti jazyka; naučit a procvičit různé způsoby reakcí na případné otázky; naučit studenty reagovat na nepříjemné a šťouravé otázky.

Organizace výuky, hodinová dotace:

 • kurz s modulární výstavbou, cyklický workshop nebo crash kurz.
 • 8 – 20 vyučovacích hodin

 

4. Business Case Studies

V českém prostředí dosud podceňovaná forma výuky, kdy se studenti prostřednictvím simulované účasti na práci manažerského týmu řešícího konkrétní problém učí a fixují nejen nové slovní obraty a idiomatiku, ale zároveň  v nejčistší formě rozvíjejí tzv. soft skills. Metoda prožitkového a projektového vyučování.

Cíle výuky

 • Presentovat vlastní názor na problém, přednést a obhájit jej v malé skupině spolupracovníků.
 • Zapojit se do týmového řešení určitého problému, vyjadřovat se s respektem k názorům jiných.
 • Při obhajování vlastního názoru, poukazování na možné omyly spolupracovníků či rizika volit adekvátní jazykové prostředky, a to jak obsahové, tak z hlediska formálních registrů jazyka.
 • Při hledání řešení problému v prostředí mezinárodního týmu pěstovat multikulturní kompetenci.

Organizace výuky, hodinová dotace:

 • kurz s modulární výstavbou, cyklický workshop nebo crash kurz
 • 8 – 40 vyučovacích hodin.

 

5. Communication in Human Resources

Cíle výuky:

 • naučit se popsat strukturu firmy / organizace, její jednotlivé složky a způsob fungování;
 • popsat svou pracovní náplň a povinnosti, specifikovat své vztahy s ostatními pracovníky v termínech zodpovědnosti a hierarchie;
 • popsat proces HR plánování a dalších aspektů HR administrativy;
 • zvládnout, jak v angličtině provádět „job analysis“;
 • zvládnout proces přijímaní nových pracovníků;
 • naučit se zvládat možné konflikty mezi zaměstnanci společnosti; genderová problematika;
 • naučit se úspěšně komunikovat v multinárodní (multikulturní) firmě / organizaci.

Organizace výuky, hodinová dotace:

 • kurz s modulární výstavbou, cyklický workshop nebo crash kurz
 • 16 – 40 vyučovacích hodin

 

6. International Correspondence

Cíle výuky:

 • zvládnout nejběžnější formáty psané komunikace, a to od formálního uspořádání až po korektní sdělení obsahu;
 • naučit se, jak dodat obsahu sdělení správný tón;
 • naučit se, čím se liší dobrý a efektivní model zvoleného formátu od špatného;
 • naučit se psát jasná a logická sdělení;
 • naučit se, jak zdvořile a taktně sdělit nepříjemnou zpávu.,

Organizace výuky, hodinová dotace:

 • kurz s modulární výstavbou, cyklický workshop nebo crash kurz
 • 16 – 40 vyučovacích hodin
 
 

© 2008 Vista Welcome | Mapa webu