Kurz první pomoci pro porozumění

Více než často slýcháme nářky studentů, že zvládají jakž takž gramatiku cizího jazyka, vcelku se i umí vyjádřit v mluvené komunikaci, avšak naprostou katastrofou je porozumění mluvenému slovu. A to nejen v telefonickém styku, ale i v přímém dialogu (face-to-face) s rodilým mluvčím či osobou, která cizí jazyk běžně a dobře používá. Proto nabízíme i speciální kurzy pro zlepšení porozumění - pro příklad uvádíme následující kurzy (angličtina, francouzština):

ENGLISH PRONUNCIATION: Pronunciation and Listening Comprehension Guided Practice

CONSCIENCE DE LA PRONONCIATION  FRANÇAISE


Více než často slýcháme nářky studentů, že zvládají jakž takž gramatiku angličtiny / francouzštiny, vcelku se i umí vyjádřit v mluvené komunikaci, avšak naprostou katastrofou je porozumění mluvenému slovu. A to nejen v telefonickém styku, ale i v přímé komunikaci face-to-face s rodilým mluvčím či někdy i osobou, která angličtinu či francouzštinu běžně a dobře používá.

Sníženou schopnost porozumět mluvenému projevu v cizím jazyce má za následek řada faktorů – ty zásadní jsou:

 1. Málokdo si uvědomuje, že správná výslovnost je mnohem širší a strukturovanější pojem než výslovnost izolované hlásky či slova. V angličtině a francouzštině je to zejména vázání slov dohromady (linking), redukce hlásek, nepřízvučných slabik, nepřízvučných slov, resp. jejich faktické „téměř vypuštění“ atd. Protože však rodilí mluvčí hovoří ve větách, nikoli izolovaných slovech, nejsme pak schopni ona slova, která nám sdělují význam, „vypreparovat“. Nerozumíme
 2. Výuce výslovnosti jako takové je věnována velmi malá pozornost, málo se jí věnuje i  většina renomovaných učebnic, v systému výuky státního školství se jí téměř pozornost nevěnuje.
 3. Tím jak v angličtině / francouzštině mluvíme a vyslovujeme, spoluvytváříme svým uším a mozku tzv. poslechové vzory. Vyslovujeme-li špatně, spoluvytváříme si i špatný poslechový vzor. Slyšíme-li pak určité slovo vyslovit někoho jiného a jinak, nerozumíme. Vyslovené slovo neodpovídá našemu poslechovému vzoru. Špatná výslovnost tak vytváří pre-dispozici k neporozumění. A špatnou výslovností je v tomto smyslu i ta výslovnost, která sice je korektní ve smyslu výslovnosti jednotlivých hlásek a slov, ale tato slova k sobě neváže a nespojuje je v jeden celek.

Cíle výuky:

 • Pomoci studentům uvědomit si praktické konsekvence nesprávné výslovnosti.
 • V praktických cvičeních s pomocí výslovnostních vzorů rozvíjet jak produktivní schopnosti studentů (tj. korektní výslovnost hlásek, slabik, vět a větných celků), tak receptivní schopnosti (tj. schopnost porozumění mluvenému slovu).
 • Nácvikem korektní výslovnosti zároveň zlepšit schopnost studentů porozumět rychlé mluvě rodilých mluvčích.
 • Prostřednictvím intenzivního praktického nácviku správné výslovnosti dovést úroveň jazykového projevu studentů ke větší plynulosti a přirozenosti, a tím také dodat studentům vyšší sebevědomí v mluvené komunikaci.
 • Seznámit studenty s  hlavními výslovnostní variantami jazyka.

Organizace výuky, hodinová dotace:

 • kurz s modulární výstavbou
 • 8 – 20 vyučovacích hodin;
 • cyklický workshop nebo crash kurz
 
 

© 2008 Vista Welcome | Mapa webu